تجارت الکترونیک

عوامل موفقیت تجارت الکترونیک

عوامل موفقیت تجارت الکترونیک

چکیده
ھدف اصلی این مقاله عبارتنداز:
١-شناسایی عوامل موفقیت و عوامل عدم موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک در کشورھای امریکا کره ژاپن ایران
٢- بررسی قدرت عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت
٣- مقایسه تفاوتھا در ارزیابی عوامل موفقیت اساسی وگسترش اثر عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت در سه کشور کره ،ژاپن،امریکا.
با وجود اینکه بحث تجارت الکترونیکی از سال 1375 شمسی در ایران مطرح بوده است ولی متاسفانه به دلیل نوپا بودن این تجارت امکان مطالعه موردی جھت بررسی عوامل موفقیت وجود نداشته است فقط در حالت کلی عوامل عدم موفقیت این تجارت در ایران بحث شده است .اما در سه کشور امریکا کره ژاپن مطالعه موردی انجام گرفته است در خلال یک مرور پیشینه و مصاحبه ھا با مدیران در شرکتھای تجارت الکترونیک یک لیست ازشانزده عامل موفقیت اساسی شامل ١١١ اقلام گردآوری شده است.پرسشنامه ھا برای مدیران در شرکت ھای تجارت الکترونیک درسوئل،کره، توکیو، ژاپن، تگزاس، امریکا ارائه شده است.نتایج بررسی نشان می دھد کھ عوامل موفقیت اساسی دارای قدرت تشریحی در عملکرد شرکت در ھر سه کشور دارد.در حالی که امنیت ،حریم، تخصص تکنیکی واضح ترین عامل موفقیت اساسی در کره ھستند.ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک، وسھولت استفاده، دارای قدرت چشمگیر در عملکرد شرکت در امریکارادارد. علاوه برموارد بالا این مقاله اشاره به چند مورد از عدم گسترش این، نه چندان، تکنولوژي جدید در ایران خواھد داشت.
مھمترین آنان عبارتند از :
عدم وجود زیر ساختار مناسب براي راه اندازي، فرھنگی و سیاسی ،عدم وجود کارتھاي اعتباري سیستم بانکداري و عدم ایجاد قوانین و مقررات اجرائی و غیره.
مقدمه
بسیارى از اقتصاد دانان، متخصصان و آینده نگرھا بر این عقیده اند که در سال ھاى اخیر انقلابى مشابه انقلاب صنعتى به وقوع پویسته است و بسیارى از جنبه ھاى اقتصادى، اجتماعى و فرھنگى حیات بشر را دستخوش تحولى عمیق نموده است .یکى از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقى است که در روابط اقتصادى بین افراد، شرکتھا و دولت ھا به وجود آمده است .مبادلات تجارى بین افراد با یکدیگر، شرکت ھا با یکدیگر و افراد با شرکت ھا و دولت ھا به سرعت از حالت سنتى خود که عمدتاً مبتنى بر مبناى اسناد و مدارك کاغذى است خارج شده و به سوى انجام مبادلات از طریق بھره گیرى از سیستم ھاى مبتنى بر اطلاعات الکترونیکى در حرکت است .تجارت الکترونیکى به دلیل سرعت، کارایى،کاھش ھزینه ھا و بھره بردارى از فرصت ھاى زودگذر عرصه جدیدى را
در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته مى شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جھانى نخواھد داشت.سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی به طور رسمی تجارت الکترونیک را به عنوان یک روش جدید جھت ھدایت تجارتھا شناسایی می کند.
در این مقاله سازمان توسعه وھمکاری اقتصادی بیان می کند که تجارت الکترونیک دارای اثر بالقوه بر تغیر فعالیت ھای اقتصادی و محیط اجتماعی می باشد.مخصوصا رشد فزاینده تجارت الکترونیک ھمراه با توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات اثر عمیقی براقتصاد جھانی دارد.تجارت الکترونیک موجب فعالیت سازمانھای تجاری و اقتصادی به صورت غیر محلی وجھانی می شود وچشم انداز بلند مدت آن به سمت آزاد کردن بازار و کاھش موانع تجاری می باشد .بر طبق آن تجارت الکترونیک به عنوان گزینه اجتناب ناپذر برای شرکت ھا در قرن بیست یکم است.
ھنگامی که تجارت الکترونیک برای اولین بار معرفی شد معامله به وسیله اینترنت قابل درک نبود.بنابرین تجارت الکترونیک به صورت تدریجی تکامل یافت.
افق تجارت الکترونیک شامل:
ھدایت فروش
خرید
تھیه وتوزیع یا سایر فعالیت ھای مدیریت از طریق وب می باشد.
ویل وویتال تجارت الکترونیک را انجام فرایندھای تجاری تکمیلی و الکترونیکی به وسیله شبکه گسترده بیان می کند.بر طبق نظر دپارتمان تجاری امریکا در سال ٢٠٠۶ تقریبا نیمی از نیروی کار امریکا به وسیله صنایعی که استفاده کنندگان وسیع از تکنولوژی اطلاعات و خدمات ھستند بکار برده شدند.
مشاغل مرتبط با اینترنت بین ربع اول سال ١٩٩٩ وربع اول سال ٢٠٠٠ بهمیزان ٢٩ درصد رشد ۶درصد مشاغل غیر مرتبط با اینترنت در طول زمان مشابه مقایسھ شد.
سوال اساسی که تحت رشد فزاینده تجارت الکترونیک مطرح می شود این است که بھترین عمل مدیریتی برای موفقیت شرکت ھای تجارت الکترونیک چیست؟
در این رابطه ھدف اولیه این مقاله بررسی کردن عوامل موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک است.
یک سوال دیگراعتبار این عوامل موفقیت اساسی است.آیا عملکرد عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت اثر دارد؟
ھدف ثانویه بررسی قدرت تشریحی عوامل موفقیت اساسی انتخابی بر عملکرد شرکت است. گزارش سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی وجود تفاوت زیاد در رشد تجارت الکترونیک واثر تجارت الکترونیک بر اقتصاد در کل جھان را بیان می کند.آیا تفاوتھایی در ارزیابی عوامل موفقیت اساسی و شرح اثر عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد کل ملل وجود دارد؟ .کشورھاي پیشرفته تجارت الکترونیک را پذیرفته اند و به تدریج با مسائل و مشکلات آن آشنا شده اند.
کشورھای کره ژاپن و امریکا جھت تجزیھ تحلیل نسبی انتخاب شده اند .علاوه بر کشورھاي پیشرفته، کشورھاي درحال توسعه نیز براي استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در حال برنامه ریزي و تلاش ھستند . در ایران ھم تلاشھاي پراکنده زیادي صورت گرفته است، ولی این تلاشھا به دلایل مختلف مثل فرھنگی و غیره ناموفق بوده است که عوامل عدم موفقیت مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟

مشکلات در راه اندازي وگسترش تجارت الکترونیکی در ایران

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید