تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟ و عوامل موفقیت اساسی

تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟ و عوامل موفقیت اساسی

تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟

 

تجارت الکترونیکی
تجار ت الکترونیکی واژ ه اي است که امروزه بر سر زبانھا است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجار ت و رسا نه ھا ي عمومی بسیار شنیده می شود .این تکنولوژ ي ھم به علت جدید بودن و ھم به علت کاربردھا و زمینه ھا ي بسیار متنوع فعالیت آن، نزدمراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد .ھمچنین تجارت الکترونیکی پدید ھا ي چندرشته ا ي است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاھیم فناور ي اطلاعا ت و ازسو ي دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد .
ازاین رو تعابیر گوناگونی از آن وجود دارد .بعضی فکر می کنند تجارت الکترونی به معنی انجام امور تجاري بدون استفاد ه از اسناد و مدارك کاغذ ي است .و
بعضی دیگر تبلیغات بر روي اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیکی می دانند .بعضی دیگر فکر می کنند تجار ت الکترونیکی یعنی سفارش دادن کالاھا و خدما ت و خرید آنھا به وسیله رایانه است. ھمه دیدگاھھا ي بالا بخشی از مفھوم تجار ت الکترونیکی را پوشش می دھند اما این تعاریف تصویر کاملی از تجارت الکترونیکی رانشان نمی دھند.
تعریف” لین چ و لیندکوئیست “از تجارت الکترونیکی اینگونه است :تجارت الکترونی که به معناي مبادله محصولات و خدمات درمقابل پو ل با استفاد ه از تواناییھا ي اینترنت است” .
ولادیمیر زواس “در مقاله خود به نام (ساختار و آثار کلان تجار ت الکترونیک) مینویسد ” :تجارت الکترونیک به معنی سھیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطا ت تجار ي و ھدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه ھا ي ارتباطی است.”
نکته مھمی که باید به آن توجه داشت این است که تجارت الکترونیکی، موضو ع فناوري و دانش فنی نیست . تجارت الکترونیکی بیشتر ھدف شناخت الگوھا ي جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی را پوشش میدھد . تجارت الکترونیکی یک سری از فناوریھاي مخابراتی، پردازش و ذخیر ه داده ھا در ارتباط با بازارھا، سازما نھا، مشتریان، و سیستمھا ي پرداخت الکترونیکی است .ھمچنین روش جدیدي براي انجام امور بازرگانی است که بازرگانان محصولات خود را به صورت کامل به تمام خریداران جھان ارائه میدھند
عوامل موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیکی یک پدیده جدیدي نیست .استفاده از این تکنولژي از سال 1950 درامریکا شروع شد زمانی که کارت اعتباري جایگزین پول نقد جھت خرید و فروش کالاھاي عمده شده است .از اواخر قرن بیستم بحث تجارت الکترونیکی شدت گرفت و به طور گسترده در سراسر جھان مورد استفاده قرار گرفته است .ھر روز به تعداد شرکتھاي خدمات رسانی تجارت الکترونیکی اضافه میشود .در طول دھھ 70 و 80 میلادي تجارت الکترونیکی در کشورھاي پیشرفته به صورت پیامھا و پست الکترونیکی بین خریداران و فروشندگان رایج شد.این امر باعث حذف کاغذ از تجارت شده است .با تولد اینترنت در دھه 90 میلادي و تشکیل وب سایت کار تجارت آسانتر شد و شرکتھاي کوچکتر ھم فعالیت خود را بیشتر کرده و در سطح جھانی به رقابت با شرکتھاي بین المللی می پردازند. مطالعات بسیار کمی وجود دارد که به طور صریح به یک درجه از عوامل و ( Rather) بررسی عوامل موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک می پردازد.
رادیر موضوعات مھم که ممکن است به عنوان عوامل موفقیت اساسی در نظر گرفته شود را پیشنھاد می به نه عامل به عنوان عوامل موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک اشاره می کند.
ارزش افزوده که شامل: آسودگی، ارزش اطلاعات، عدم مداخله، قیمت و انتخاب
تمرکز بر یک بخش بازار وگسترش آن.
حفظ انعطاف
تقسیم بندی جغرافیایی
گرفتن یک تکنولوژی مناسب ودرست
مدیریت ادراکات انتقادی
ارائه خدمات استثنایی به مشتری
ایجاد توانایی برای ارتباط موثر
درکیک ارتباط کمک کننده بین استراتژی تجاری وتناسب استراتژی (Tabor) فرھنگ اینترنت می باشد.
تابر عوامل موفقیت (plant) رابه عنوان عامل موفقیت اساسی تجارت الکترونیک پیشنھاد می کند.
پلانت اساسی بیش از چھل سازمان را در امریکا و اروپا مطالعه کرد وی عوامل موفقیت اساسی را اثر مالی، Hahn and رھبری رقابتی، علامت تجاری، خدمات، بازار، تکنولوژی و مقایسه ها عنوان کرد.
ھان ونوھا عوامل ناکامی اساسی را جھت بررسی عوامل بازدارنده رشد تجارت الکترونیک مورد مطالعه قرار داد این عوامل شامل:
١- سطح پایین امنیت داده
٢- استفاده ناجور
٣-سیستم پویا
۴- فقدان تفکر اطلاعات
۴- خرید ناراضی
۵- دخالت اجتماعی.
تجزیه وتحلیل رگرسیون بر روی متغیر ھای عملکردی بیان می کند که سیستم پویا، خرید ناراضی وسطح پایین امنیت داده بر رضایت اثر می گذارد به دنبال آن سیستم پویاو سطح پایین امنیت داده بر مصرف اثر می گذارد.عوامل ناکامی اساسی که بر انتظارات مصرف کننده از مزایای تجارت الکترونیک اثر می گذارد شامل:
خرید ناراضی و توزیع اجتماعی واستفاده یک چارچوب (Riggin) ناجور است.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

عوامل موفقیت تجارت الکترونیک

مشکلات در راه اندازي وگسترش تجارت الکترونیکی در ایران

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید