بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

 بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

مهمترین نکات مورد بررسی در تجارت الکترونیک عبارتند از:
ادغام سیستم
گرایش مشتری به سیستم اطلاعاتی
گرایش عرضه به سیستم اطلاعاتی
عملیات بین المللی سیستم اطلاعاتی،فرایند وب سایت است.
محققان پیشنھاد می کنند که عملیات تجارت الکترونیک موثر و وب سایت باید ارزیابی شود تجارت الکترونیک به عنوان ضرورت استراتژیک مدنظر است.خلاصھ، پیشینه عوامل موفقیت اساسی در تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار مي دھد كه یک درجه وسیع از موضوعات شامل:
امنیت اطلاعات و سیستم ھا
حریم اطلاعات مشتری
ثبات سیستم
ھزینه عملیات
معیارھایی جھت عملیات تجارت الکترونیک و وب سایت،سھولت استفاده، ارائه مناسب اطلاعات درباره کالاھا وخدمات،گرایش مشتری ،استراتژی تجارت الکترونیک، تخصصھای تجارت الکترونیک در دیدگاه مدیریتی و تکنیکی، دستمزد، تحویل ، قیمت، رقابتی، سرعت خدمات، انواع کالاھای خدماتی
و طراحی وب مي باشد. در کشور ایران با ایجاد تبصره 26 قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ایجاد و راه اندازي تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی با کمک تمام نھادھا – کشور و ارگانھاي دولتی انجام شده است . وزارت بازرگانی با ھدف و مشارکت در ایجاد استانداردھاي لازم به تبادل الکترونیکی اطلاعات براي امور اداري، تجاري و ترابري تصمیم به ایجاد تشکیلات مورد نیاز در
کشور و حضور سازمانھاي ذیصلاح گردید .به ھمین دلیل ایران درسال 1374 به عنوان ناظر در چھاردھمین ھیات ادیفکت حضور داشت.در بررسی وسیع پیشین شانزده عامل موفقیت اساسی برای سه کشور کره ژاپن امریکا شناسایی شده است .
عملکرد شرکت ھای تجارت الکترونیک
چگونه موفقیت شرکت ھای تجارت الکترونیک را اندازه بگیریم؟ به عنوان نمونه معروف ترین فروشنده اینترنتی آمازون دات کام است که درسال ٢٠٠٠ حداقل یک میلیون دلار درآمد داشت این درامد از درامد شرکت ھای تاسیس شده قدیمی نظیر دلتا ایر لاین،کامپیوتر اپل و….. بیشتر بود.در سال ٢٠٠١ آمازون
دات کام سودی نداشت. بسیاری از مطالعات در موفقیت تجارت الکترونیک بر اقتصاد بین الملل صنعت و وب سایت متمرکز است. تعداد بسیارکمی مطالعات جھت انداره گیری عملکرد سازمانی در شرکت ھای تجاری نظیر تحقیق حاضر انجام شده است.
نتایج وبحث ھاپیرامون عوامل موفقیت اساسی در سه کشور(امریکا،کره،ژاپن)
کره یھا موافقند که نرخ تحویل (کالا ھا و خدمات) مھمترین عامل موفقیت اساسی است و به دنبال آن سرعت (سیستم) ،سھولت استفاده، گرایش مشتری ،ھزینه پایین ،را بیان می کنند .به عبارت دیگر خدمات به عنوان حداقل عامل موفقیت اساسی ارزیابی می شود. به دنبال سھولت آن امنیت سیستم، ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک، استرتژی وثبات ذکر می شود.
ژاپن یھا موافقند که درک مشتری مھمترین عامل موفقیت اساسی است.به دنبال آن سرعت، فراوانی اطلاعات، سھولت استفاده، قیمت یایین کالاھا و خدمات ذکر می شود.خدمات به عنوان حداقل عامل موفقیت اساسی ارزیابی می شود.و به دنبال آن امنیت (سیستم)، ارزیابی( عملیات تجارت الکترونیک) تحویل (کالاھا وخدمات) ودستمزد (فرایند) می باشد.
بر خلاف توافقات کره و ژاپن ،امریکایھا موافقند که فراوانی (اطلا عات ) مھمترین عامل موفقیت اساسی است. به دنبال آن حریم (اطلاعات ) ،مشتری، امنیت (سیستم)و تحویل (کالا ھا و خدمات) ذکر می شود .ثبات به عنوان حداقل عامل موفقیت اساسی ارزیابی می شود .به دنبال ان ارزیابی (عملیات) سرعت( سیستم) استراتژی، تخصص، ذکر می شود. کره و ژاپن وامریکا گرایش به مشتری ،به دنبال آن سھولت (استفاده) و تنوع (کالا ھا و خدمات) را به عنوان عوامل مھم بیان می کنند. موافقان کره وژاپن سرعت (سیستم )را به عنوان عامل خیلی ھم بیان میکنند.در حالی که امریکا امنیت را خیلی مھم ارزیابی می کنند.بر خلاف آن کره وژاپن امنیت را به عنوان عامل خیلی مھم درنظر نمی گیرند.
جھت بررسی این امر که آیا به لحاظ اماری تفاوت چشمگیری در تشخیص عوامل موفقیت اساسی در بین سه کشور کره، ژاپن، امریکا وجود دارد یا نه، تجزیه تحلیل واریانس انجام شد. تجزیه و تحلیل واریانس بیان می کند که نرخ توافقات بر روی عوامل موفقیت اساسی بین سه کشور به جز فراوانی( اطلاعات) ،تنوع (کالا ھا وخدمات)، ارزیابی، ھزینه یایین عملیات، استراتژی ،کاملا متفاوت است.کره یھا و ژاپن استراتژی و سرعت را به طور چشمگیری بالاتر از امریکا ارزیابی می کنند.تجزیه و تحلیل بالا نشان میدھد که مدیران تجارت الکترونیک کره ای و ژاپنی در مورد عملیات کارا و ھموار نگران ھستند.در حالی که مدیران تجارت الکترونیک امریکا بھ موضوعات قانونی و اخلاقی علاقمند ھستند.این امر بیانگر این حقیقت است که بازار تجارت الکترونیک کره و ژاپن در مرحله آغازین است.
و در آینده نزدیک با مو ضوعات قانونی و اخلاقی روبرو خواھد شد.ھمچنین شکاف در ارزیابی عوامل موفقیت اساسی ممکن است ناشی از تفاوت در زمینه
فرھنگی دو کشور باشد.امریکایھا تاکید بر موارد فردی می کنند انھا به توانایی ھا ی فردی احترام میگذارند .برای بررسی عوامل موفقیت اساسی فردی تجزیه و تحلیل رگرسیون انجام شد .عوامل موفقیت اساسی در کل دارای قدرت تشریحی چشمگیر بر روی عملکرد شرکت در کره و ژاپن وامریکا دارد.ھیچ
تفاوتی در قدرت تشریحی در بین سه کشور و در نتیجه معیار عملکرد شرکت وجود ندارد.در تجزیه و تحلیل نمونه کره امنیت، حریم، تخصص،فراوانی( اطلاعات در مورد کالا ھا و خدمات)، تنوع (کالاھا اندازه گیری می شودمھم وخدمات ) وارزیابی به لحاظ آماری در عملکرد شرکت که بوسیله نسبت
ھستند.
بر حسب نرخ بازده دارایی ھا فراوانی امنیت (سیستم) تنوع (کالاھا و خدمات )حریم (اطلاعات) تخصص و ثبات (سیستم ) عوامل موفقیت اساسی ھستند که به عملکرد شرکت کمک میکنند. این تجزیه و تحلیل به این صورت تفسیر می شود که مشتریان ممکن است از تجارت الکترونیک استفاده کنند اگر آنھا
احساس راحتی به علت فراوانی اطلاعات و تنوع کالا ھا و خدمات بدون مشکلات تکنیکی بکنند .
در ژاپن دستمزد ایمنی حریم ثبات ارزیابی تخصص به لحاظ آماری در شرح عملکرد شرکت که به وسیله نسبت اندازه گیری می شود مھم ھستند. بر حسب نرخ بازده دارایی ھادستمزد ایمنی تحویل ثبات ارزیابی و تخصص عوامل موفقیت هایی بر عملکرد شرکت ھستند.در امریکا ارزیابی تخصص سھولت استراتژی به اندازه گیری میشود مھم ھستند.بر حسب نرخ کیفیت لحظ آماری در شرح عملکرد شرکت که به وسیله نسبت بازده دارایی ھا ارزیابی تخصص سھولت واضحترین عامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت ھستندتجزیه وتحلیل رگرسیون نشان می دھد کھ ھر کشور دارای مجموع مختلفی از عوامل موفقیت اساسی کھ دارای قدرت تشریحی قوی بر عملکرد شرکت ھستند را دارا است.تخصص فراوانی و تنوع دارای قدرت تشریحی قوی در کره ھستند.در حالی که دستمزد ایمنی تحویل و ثبات در ژاپن و ارزیابی و سھولت استفاده در امریکا دارای قدرت تشریحی قوی ھستند .جالب است بدانیم که عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت در ھمه کشورھا بیش از پنچ عامل را که بوسیله مدیران تجارت الکترونیک رتبه بندی شده است را شامل نمی شود. رتبه بندی عوامل موفقیت اساسی ادراکی و نسبی است .چون مدیران تجارت الکترونیک ھر عامل موفقیت اساسی را بر اساس تجربه قبلی ارزیابی می کنند.بنا برین این قضاوت ھای فردی ممکن است بھ طور صحیح سھم عینی عوامل موفقیت اساسی بر عملکرد شرکت را منعکس
و نرخ بازده دارایی ھا ممکن است یک معیار جانشینی خوبی بر عملکرد شرکت باشد.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟

عوامل موفقیت تجارت الکترونیک

مشکلات در راه اندازي وگسترش تجارت الکترونیکی در ایران

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید