مشکلات در راه اندازي و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران

مشکلات در راه اندازي و گسترش تجارت الکترونیکی در ایران

مشکلات در راه اندازي وگسترش تجارت الکترونیکی در ایران

تجارت الکترونیک در ایران:
ایران مانند دیگر کشورھا، داراي شرکت ھاي بسیاري است که براي توسعه بازار خود بھه اینترنت وابسته اند .ھدف بیشتر ا ین شرکت ھا ازپایگاه ھایی که در اینترنت ایجاد می کنند، ھمانا توسعه صادرات است .
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادي دارد و براي بسیاري مقرون به صرفه نمی باشد .شرکت ھاي بزرگ دنیا باسرمایه ھاي کلان و پرسنل کافی، پایگاه ھا ي تخصصی را براي مواردي چون صادرات و فروش تجاري ایجاد کرده اند. شرکت ھاي متعددي نیز درایران دست به ایجاد چنین امکاناتی زده اند، اما ازآنجایی که ھنوز ھیچ متولی و مرکزیتی براي این پدیده وجود ندارد،این سازمان ھا به صورت جزیره اي وخود محور اقداماتی را انجام می دھند که ھنوز پروسه کامل تجارت را در برنگرفته و به صورت مقطعی انجام می شود .ھیچ آماردقیقی ھم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست و ھنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده است .بنابراین، درمرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادي ازطرف دولت دارد . دولت باید با ارایه یک طرح ملی، فرھنگ خرید جامعه امروزي ایران را تغییر دھد .باید توجه داشت که سرمایه گذاري مالی و زمانیبر روي زمینه اي که در آینده حرف اول را خواھد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتصاد کشور خواھد شد .
خوشبختانخ، کشور ما ازپشتوانخ خوبی از نظر نیروي جوان برخورداراست و درنتیجخ، وظیفخ ارگانھاي دولتی و غیردولتی، وارد کردن این تکنولوژي به کشور وتشکیل دادن گروه ھاي کاري، براي کار سازمان یافته بر روي این تکنولوژي جدید است.
موانع توسعھ تجارت الکترونیک در ایران
از موانع توسعه تجارت الکترونیک در عرصھهداخلی میتوان ب این موارد اشاره کرد:
با وجود آنکه از دھه ھشتاد، کارتھاي اعتباري ھوشمند در ایالات متحده و بسیاري از کشورھا به صورت یکپارچه وکارآمد مورد توجه قرار گرفته است، اما تا به امروز، در کشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است و ھمچنان مشکلاتی در این زمینه به چشم میخورد؛
از جمله :
مشکلات در راه اندازي وگسترش تجارت الکترونیکی در ایران .
عوامل اقتصادي
یکی از مھمترین محور ھاي اساسی براي انجام ھر نوع پیشرفتی در کشورھاي در حال توسعه بوده و خواھد بود .فناوریھاي جدید ارتباطی و اطلاعاتی در صنعت بانکداري الکترونیکی ھم یکی از عوامل اقتصادي به حساب می آید .عوامل اقتصادي عبارتند از :چند نرخی بودن ارز، سطح درآمد سرانه، توسعه
( اقتصادي، سیاستھاي پولی و ارزي، ھزینه خطوط تلفن،ھرینه ھاي استفاده از اینترنت و غیره.
عدم وجود قوانین و مقررات
عدم وجود قوانین و مقررات بانکی یکی از بزرگترین معضلات مشترك کشورھاي در حال توسعه به شمار می رود . در حقیقت تجارت الکترونیکی راه بسیاري از سوء استفاده ھا ي بین مشتریان بانک را خواھد بست . از آنجایی که تجارت الکترونیکی ارتباط نزدیک با بانک دارد، تمامی پولھایی که در معاملات
تجارت الکترونیکی نقل و مکان می شوند ثبت و ضبط خواھد شد. با استفاده از سیستم تجارت الکترونیکی دسترسی بھ این اطلاعات از طریق سازمانھا امکان پذیر خواھد شد و ھمین موضوع راه سوء استفاده افراد و مدیران را براي گرفتن انواع تسهیلات، وام و سایر امور مالی را محدود می سازد و منافع آنان را به خطرمی اندازد .به ھمین دلیل در روند گسترش بانکداري ایجاد اختلال می نماید.
آمادگی فرھنگی در ایران براي توسعھ تجارت الکترونیکی
تنوع جمعیتی مردم ایران قابلیت استفاده از تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر قرار میدھد .به عبارت دیگر، در ایران چند روندتوسعه جمعیتی وجود دارد که احتمالا تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر قرار می دھد.اکثریت جمعیت ایران را نسل جوان تشکیل می دھند (ساختار سنی در زیر آمده است) و بیش از نیمی
از جمعیت جوانان زیر ٢۵ سال ھستند .نسل جوان ایران مشابه ھمسن ھا و سال ھاي خود در سایر نقاط جھان، در برابر تغییرات بازترعمل میکنند ولذا تجارت الکترونیکی را بھتر از مسن ترھا می پذیرند .این براي آینده تجارت الکترونیکی در ایران نکته مثبتی است، زیرا بیشتر افراد جوان در مورد آشنایی با
اینترنت تمایل بیشتري نشان می دھند، ولی در حال حاضر به علت سن پایین ممکن است قدرت خرید زیادي نداشته باشند، اما حداقل میتوانند سایر اعضاي خانواده را براي استفادھ و پذیرش تجارت الکترونیکی تحت تأثیر قرار دھند.
تمامی طرح ھا و پروژه ھاي انجام شده که ھزینه ھاي ارزي و ریالی سنگین و ھزینه ھاي فرصت بسیاري را نیز بدنبال داشته یا در اواسط کار به دلیل مشکلاتی از قبیل شرح خدمات ناقص پروژه، عدم توانایی شرکت ھاي داخلی براي انجام آن به دلیل نداشتن توانایی و دانش لازم، عدم ھمکاري شرکت ھاي خارجی به دلایلی مانند تحریم اقتصادي، عدم توانایی مدیریت پروژه،طولانی شدن پروژھھا تا بیش از 3 برابر زمانبندي اولیه و مستھلک شدن سخت افزارھا و نرم افزارھاي بنیادین، قیمت بالاي تکنولوژي ھاي وارداتی به دلیل تحریم اقتصادي و خرید دست چندم از دلالان، عدم توجه به بومی سازي پروژه و ….. با شکست مواجه شده و یا اگر تا حدودي موفق بوده است به دلیل عدم توانایی براي عملیاتی کردن آن و یا به خاطرمقاومت مدیران ارشد به دلیل لزوم تغییر و مھندسی مجدد فرآیندھا و حرکت بخشی از فعالیتھا از حالت سنتی به مکانیزه ، در کتابخانه ھا و یامیزھاي مدیران بلا استفاده مانده و یا اگر اجرایی شده بھ دلیل جزیره اي عمل کردن، قابلیت یکپارچگی با پروژ ھھاي مکمل را نداشته است .بزرگترین علت این ناھماھنگی و این نابسامانی عدم وجود سازمان متولی امر تجارت الکترونیکی در کشور مانند “مرکز تجارت الکترونیکی ایران “به عنوان دستگاه اجرایی مستقل میباشد .سازمانی که فرا دستگاھی عمل کرده و موتور محرك شکل گیري تجارت الکترونیکی در کشور باشد .با احساس ھمین نیاز، طرح مرکز تجارت الکترونیکی ایران از سوي دکترین این علم سالھاست که پیشنھاد شده ولی در گردش بوروکراسی اداري ھنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

شرکت طراحی سایت فانوس وب، ارائه دهنده روش های نوین طراحی سایت و سئو با صدها نمونه کار طراحی وب سایت موفق در بازار ایران و خاورمیانه می باشد.

مقالات مشابه

تعریف تجارت الکترونیکی چیست؟

عوامل موفقیت تجارت الکترونیک

 بررسی فرصت ھای تجارت الکترونیک مبتنی بر وب

سفارش طراحی سایت

جهت مشاوره طراحی سایت ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، طراحی اپلیکیشن موبایل، سئو و پشتیبانی با ما تماس بگیرید.
09125343515
02155291850

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید